$2.44T
Tổng vốn hoá thị trường
$200.43B
Tổng khối lượng
BTC 49.74%     ETH 16.84%
Tỉ lệ thống trị

Giá của tất cả tiền mã hóa

Danh sách tất cả các tiền mã hóa kèm giá, vốn hoá thị trường, biểu đồ và số liệu thống kê
Thể loại
#
#
Tên
Giá mới nhất % 24h
Biểu đồ 7n
% 24h
Vốn hoá TT Đỉnh 24h Đáy 24h Biểu đồ giá 7n Khối lượng 24h FDV Vốn hóa thị trường Dự đoán
# Tên Giá mới nhất % 24h Vốn hoá TT Đỉnh 24h Đáy 24h Biểu đồ giá 7n Khối lượng 24h FDV Vốn hóa thị trường Dự đoán
{{ item.sort }} {{ item.name }}  {{ item.ticker }} {{ item.price }}
{{ item.price_btc }}
{{ item.change_24h_pct }}
{{ item.market_cap }}
{{ item.market_cap_btc }}
{{ item.high_24h }}
{{ item.high_24h_btc }}
{{ item.low_24h }}
{{ item.low_24h_btc }}
{{ item.volume_24h }}
{{ item.volume_24h_btc }}
{{ item.fully_diluted_valuation }}
{{ item.fully_diluted_valuation_btc }}
{{ item.market_cap }}
{{ item.market_cap_btc }}
1 Bitcoin  BTC $61,721
₿1
0.51 $1.21T
₿19.64M
$63,136
₿1
$61,406
₿1
$32.94B
₿538.7K
$1.3T
₿21M
$1.21T
₿19.64M
Dự đoán giá Bitcoin (btc)
2 Ethereum  ETH $3,418.41
₿0.055
0.79 $410.83B
₿6.65M
$3,460.04
₿0.055
$3,389.09
₿0.054
$15.01B
₿246.02K
$410.83B
₿6.65M
$410.83B
₿6.65M
Dự đoán giá Ethereum (eth)
3 Tether  USDT $1
₿0.000016
0.07 $99.25B
₿1.6M
$1
₿0.000016
$0.9971
₿0.000015
$139.98B
₿2.16M
$99.25B
₿1.6M
$99.25B
₿1.6M
4 Binance Coin  BNB $407.59
₿0.0066
0.96 $62.8B
₿1.02M
$413.85
₿0.0066
$403
₿0.0064
$1.37B
₿21.24K
$62.8B
₿1.02M
$62.8B
₿1.02M
Dự đoán giá Binance Coin (bnb)
5 Solana  SOL $128
₿0.0020
-1.63 $56.68B
₿919.67K
$133.01
₿0.0021
$127.97
₿0.0020
$3.59B
₿58.88K
$73.07B
₿1.19M
$56.68B
₿919.67K
Dự đoán giá Solana (sol)
6 XRP  XRP $0.6292
₿0.000010
7.06 $34.4B
₿558.3K
$0.6491
₿0.000010
$0.5877
₿0.0000094
$2.82B
₿45.7K
$62.93B
₿1.02M
$34.4B
₿558.3K
Dự đoán giá XRP (xrp)
7 Staked Ether  STETH $3,415.21
₿0.055
0.88 $33.63B
₿543.75K
$3,452.5
₿0.055
$3,384.67
₿0.054
$21.39M
₿359.36
$33.63B
₿543.75K
$33.63B
₿543.75K
Dự đoán giá Staked Ether (steth)
8 USD Coin  USDC $0.9988
₿0.000016
-0.15 $28.99B
₿469.04K
$1
₿0.000016
$0.9966
₿0.000015
$6.96B
₿103.27K
$28.99B
₿469.03K
$28.99B
₿469.04K
9 Cardano  ADA $0.7319
₿0.000011
7.75 $25.77B
₿416.74K
$0.7616
₿0.000012
$0.6786
₿0.000011
$1.34B
₿21.9K
$32.98B
₿533.28K
$25.77B
₿416.74K
Dự đoán giá Cardano (ada)
10 Dogecoin  DOGE $0.1378
₿0.0000022
8.15 $19.78B
₿320.47K
$0.1489
₿0.0000023
$0.1274
₿0.0000020
$5.15B
₿85.05K
$19.78B
₿320.47K
$19.78B
₿320.47K
Dự đoán giá Dogecoin (doge)
11 Avalanche  AVAX $42.5
₿0.00069
2.45 $16.03B
₿259.13K
$43.66
₿0.00070
$41.43
₿0.00066
$736.45M
₿11.77K
$18.53B
₿299.45K
$16.03B
₿259.13K
Dự đoán giá Avalanche (avax)
12 ChainLink  LINK $21.28
₿0.00034
8.12 $12.5B
₿200.88K
$21.41
₿0.00034
$19.68
₿0.00031
$1B
₿16.05K
$21.29B
₿342.15K
$12.5B
₿200.88K
Dự đoán giá ChainLink (link)
13 TRON  TRX $0.1407
₿0.0000022
0.23 $12.38B
₿200.27K
$0.142
₿0.0000022
$0.1403
₿0.0000022
$352.03M
₿5.85K
$12.38B
₿200.27K
$12.38B
₿200.27K
Dự đoán giá TRON (trx)
14 Polkadot  DOT $9.11
₿0.00014
9.57 $12.17B
₿196.33K
$9.2
₿0.00014
$8.31
₿0.00013
$506.38M
₿8.19K
$12.91B
₿208.22K
$12.17B
₿196.33K
Dự đoán giá Polkadot (dot)
15 Shiba Inu  SHIB $0.00002
₿0.00000000033
41.00 $11.8B
₿193.84K
$0.00002326
₿0.00000000037
$0.00001418
₿0.00000000023
$5.84B
₿95.49K
$20.02B
₿328.93K
$11.8B
₿193.84K
Dự đoán giá Shiba Inu (shib)
16 Matic Network  MATIC $1.07
₿0.000017
6.49 $9.94B
₿161.38K
$1.09
₿0.000017
$1
₿0.000016
$775.1M
₿13.27K
$10.71B
₿173.85K
$9.94B
₿161.38K
Dự đoán giá Matic Network (matic)
17 Wrapped Bitcoin  WBTC $61,734
₿1.00026
0.66 $9.62B
₿155.79K
$62,998
₿1.0032
$61,295
₿0.99
$221.65M
₿3.63K
$9.62B
₿155.79K
$9.62B
₿155.79K
Dự đoán giá Wrapped Bitcoin (wbtc)
18 The Open Network  TON $2.72
₿0.000043
0.79 $9.41B
₿152.42K
$2.77
₿0.000044
$2.67
₿0.000043
$81.47M
₿1.32K
$13.85B
₿224.3K
$9.41B
₿152.42K
Dự đoán giá The Open Network (ton)
19 Uniswap  UNI $12.2
₿0.00019
5.04 $9.19B
₿150.06K
$13.08
₿0.00021
$11.37
₿0.00018
$719.69M
₿11.61K
$12.19B
₿199.08K
$9.19B
₿150.06K
Dự đoán giá Uniswap (uni)
20 Bitcoin Cash  BCH $442.44
₿0.0071
42.61 $8.69B
₿141.33K
$454.95
₿0.0073
$310.24
₿0.0049
$1.9B
₿30.77K
$9.28B
₿150.98K
$8.69B
₿141.33K
Dự đoán giá Bitcoin Cash (bch)
21 Litecoin  LTC $91.3
₿0.0014
10.14 $6.78B
₿109.33K
$92.51
₿0.0014
$82.88
₿0.0013
$1.07B
₿17.09K
$7.67B
₿123.66K
$6.78B
₿109.33K
Dự đoán giá Litecoin (ltc)
22 Internet Computer  ICP $12.93
₿0.00020
2.14 $5.94B
₿96.05K
$13.61
₿0.00021
$12.66
₿0.00020
$194.68M
₿3.07K
$6.66B
₿107.63K
$5.94B
₿96.05K
Dự đoán giá Internet Computer (icp)
23 Dai  DAI $0.9983
₿0.000016
-0.11 $5.01B
₿81K
$1
₿0.000016
$0.9961
₿0.000015
$354.34M
₿5.75K
$5.01B
₿81K
$5.01B
₿81K
24 Ethereum Classic  ETC $32.82
₿0.00053
11.91 $4.7B
₿76.26K
$34.94
₿0.00056
$29.32
₿0.00047
$733.15M
₿11.85K
$6.92B
₿112.2K
$4.7B
₿76.26K
Dự đoán giá Ethereum Classic (etc)
25 Cosmos  ATOM $11.94
₿0.00019
6.14 $4.64B
₿74.89K
$12.08
₿0.00019
$11.24
₿0.00018
$249.26M
₿4.04K
$4.64B
₿74.89K
$4.64B
₿74.89K
Dự đoán giá Cosmos (atom)
26 Filecoin  FIL $8.63
₿0.00014
7.71 $4.48B
₿73.55K
$8.94
₿0.00014
$8.02
₿0.00012
$792.44M
₿12.78K
$16.94B
₿278.1K
$4.48B
₿73.55K
Dự đoán giá Filecoin (fil)
27 LEO Token  LEO $4.8
₿0.000077
0.44 $4.46B
₿72.14K
$4.82
₿0.000078
$4.68
₿0.000075
$2.69M
₿40.78
$4.73B
₿76.66K
$4.46B
₿72.14K
Dự đoán giá LEO Token (leo)
28 Immutable  IMX $3.18
₿0.000051
0.97 $4.42B
₿71.84K
$3.22
₿0.000051
$3.14
₿0.000050
$92.86M
₿1.48K
$6.37B
₿103.42K
$4.42B
₿71.84K
Dự đoán giá Immutable (imx)
29 Aptos  APT $11.95
₿0.00019
3.65 $4.4B
₿71.84K
$12.22
₿0.00019
$11.49
₿0.00018
$232.91M
₿3.71K
$12.98B
₿211.73K
$4.4B
₿71.84K
Dự đoán giá Aptos (apt)
30 Near  NEAR $4.19
₿0.000068
7.30 $4.36B
₿71.43K
$4.26
₿0.000068
$3.9
₿0.000062
$451.58M
₿6.52K
$4.95B
₿81.08K
$4.36B
₿71.43K
Dự đoán giá Near (near)
31 Blockstack  STX $2.93
₿0.000047
-0.85 $4.24B
₿68.36K
$3.03
₿0.000048
$2.89
₿0.000046
$81.89M
₿1.34K
$5.34B
₿86.05K
$4.24B
₿68.36K
Dự đoán giá Blockstack (stx)
32 Bittensor  TAO $657.7
₿0.010
-2.25 $4.17B
₿67.11K
$690.3
₿0.011
$640.77
₿0.010
$28.55M
₿468.24
$13.78B
₿222K
$4.17B
₿67.11K
Dự đoán giá Bittensor (tao)
33 Optimism  OP $3.92
₿0.000063
3.92 $3.94B
₿63.01K
$3.93
₿0.000062
$3.73
₿0.000059
$280.95M
₿4.39K
$16.84B
₿268.97K
$3.94B
₿63.01K
Dự đoán giá Optimism (op)
34 Kaspa  KAS $0.17
₿0.0000027
-0.52 $3.89B
₿63.27K
$0.1744
₿0.0000027
$0.1669
₿0.0000026
$56.64M
₿944.46
$3.89B
₿63.27K
$3.89B
₿63.27K
Dự đoán giá Kaspa (kas)
35 Hedera Hashgraph  HBAR $0.114
₿0.0000018
0.43 $3.85B
₿62.12K
$0.1199
₿0.0000019
$0.1128
₿0.0000018
$130.26M
₿2.11K
$5.71B
₿92.21K
$3.85B
₿62.12K
Dự đoán giá Hedera Hashgraph (hbar)
36 Stellar  XLM $0.1339
₿0.0000021
7.96 $3.82B
₿61.92K
$0.1368
₿0.0000022
$0.1239
₿0.0000019
$232.54M
₿3.76K
$6.7B
₿108.49K
$3.82B
₿61.92K
Dự đoán giá Stellar (xlm)
37 Injective Protocol  INJ $42.53
₿0.00068
-3.25 $3.76B
₿60.94K
$46.08
₿0.00073
$42.46
₿0.00068
$304.96M
₿5.08K
$4.26B
₿68.94K
$3.76B
₿60.94K
Dự đoán giá Injective Protocol (inj)
38 VeChain  VET $0.04962
₿0.00000080
3.51 $3.61B
₿58.55K
$0.05057
₿0.00000081
$0.04792
₿0.00000077
$135.76M
₿2.04K
$4.27B
₿69.23K
$3.61B
₿58.55K
Dự đoán giá VeChain (vet)
39 Crypto.com Coin  CRO $0.1353
₿0.0000021
16.84 $3.59B
₿57.13K
$0.135
₿0.0000021
$0.1153
₿0.0000018
$55.04M
₿855.28
$4.06B
₿64.52K
$3.59B
₿57.13K
Dự đoán giá Crypto.com Coin (cro)
40 First Digital USD  FDUSD $0.9979
₿0.000016
0.03 $3.25B
₿52.48K
$1
₿0.000016
$0.9952
₿0.000015
$7.69B
₿127.9K
$3.25B
₿52.48K
$3.25B
₿52.48K
Dự đoán giá First Digital USD (fdusd)
41 OKB  OKB $53.23
₿0.00086
3.90 $3.19B
₿51.6K
$54.85
₿0.00088
$51.19
₿0.00082
$19.09M
₿306.2
$12.54B
₿202.91K
$3.19B
₿51.6K
Dự đoán giá OKB (okb)
42 Lido DAO  LDO $3.36
₿0.000054
0.73 $3B
₿48.77K
$3.43
₿0.000055
$3.29
₿0.000052
$105.82M
₿1.7K
$3.36B
₿54.69K
$3B
₿48.77K
Dự đoán giá Lido DAO (ldo)
43 The Graph  GRT $0.3114
₿0.0000050
-1.42 $2.93B
₿47.45K
$0.3249
₿0.0000052
$0.3083
₿0.0000049
$217.35M
₿3.56K
$3.36B
₿54.36K
$2.93B
₿47.45K
Dự đoán giá The Graph (grt)
44 Mantle  MNT $0.898
₿0.000014
-2.65 $2.9B
₿47.01K
$0.9372
₿0.000015
$0.8893
₿0.000014
$174.76M
₿2.88K
$5.59B
₿90.47K
$2.9B
₿47.01K
Dự đoán giá Mantle (mnt)
45 Render Token  RNDR $7.64
₿0.00012
-6.27 $2.89B
₿46.38K
$8.16
₿0.00013
$7.54
₿0.00012
$232.77M
₿3.97K
$4.06B
₿65.11K
$2.89B
₿46.38K
Dự đoán giá Render Token (rndr)
46 Celestia  TIA $16.56
₿0.00026
-0.30 $2.78B
₿45.02K
$17.11
₿0.00027
$16.42
₿0.00026
$122.96M
₿2.02K
$16.99B
₿275.17K
$2.78B
₿45.02K
Dự đoán giá Celestia (tia)
47 Monero  XMR $142.88
₿0.0022
2.22 $2.58B
₿41.68K
$145.28
₿0.0023
$139.69
₿0.0022
$57.58M
₿1.15K
$0
$2.58B
₿41.68K
Dự đoán giá Monero (xmr)
48 Arbitrum  ARB $1.98
₿0.000032
1.75 $2.53B
₿40.71K
$2
₿0.000032
$1.94
₿0.000031
$499.38M
₿8.02K
$19.84B
₿319.28K
$2.53B
₿40.71K
Dự đoán giá Arbitrum (arb)
49 Theta Network  THETA $2.14
₿0.000034
13.43 $2.14B
₿33.66K
$2.15
₿0.000034
$1.89
₿0.000030
$101.55M
₿1.96K
$2.14B
₿33.66K
$2.14B
₿33.66K
Dự đoán giá Theta Network (theta)
50 Sei  SEI $0.8349
₿0.000013
-2.27 $2.13B
₿34.48K
$0.8752
₿0.000013
$0.8305
₿0.000013
$197.59M
₿3.27K
$8.35B
₿135.22K
$2.13B
₿34.48K
Dự đoán giá Sei (sei)
51 Rocket Pool ETH  RETH $3,765.33
₿0.060
0.96 $2.08B
₿33.74K
$3,820.2
₿0.061
$3,729.41
₿0.060
$70.33M
₿1.24K
$2.08B
₿33.74K
$2.08B
₿33.74K
Dự đoán giá Rocket Pool ETH (reth)
52 Bitcoin SV  BSV $102.51
₿0.0016
22.06 $2.01B
₿32.79K
$110.69
₿0.0017
$83.73
₿0.0013
$155.32M
₿2.51K
$2.15B
₿35.04K
$2.01B
₿32.79K
Dự đoán giá Bitcoin SV (bsv)
53 Sui  SUI $1.6
₿0.000026
-4.84 $1.97B
₿32.01K
$1.71
₿0.000027
$1.6
₿0.000025
$317.68M
₿4.95K
$15.98B
₿260.01K
$1.97B
₿32.01K
Dự đoán giá Sui (sui)
54 Maker  MKR $2,117.03
₿0.034
1.30 $1.96B
₿31.76K
$2,132.16
₿0.034
$2,089.8
₿0.033
$73.27M
₿1.18K
$2.07B
₿33.63K
$1.96B
₿31.76K
Dự đoán giá Maker (mkr)
55 Algorand  ALGO $0.2391
₿0.0000038
10.13 $1.93B
₿31.07K
$0.2438
₿0.0000039
$0.2167
₿0.0000034
$132.51M
₿2.15K
$1.93B
₿31.07K
$1.93B
₿31.07K
Dự đoán giá Algorand (algo)
56 Fetch.ai  FET $1.82
₿0.000028
6.45 $1.9B
₿29.59K
$1.82
₿0.000028
$1.58
₿0.000025
$478.41M
₿7.53K
$2.1B
₿32.7K
$1.9B
₿29.59K
Dự đoán giá Fetch.ai (fet)
57 Beam  BEAM $0.03542
₿0.00000057
2.23 $1.84B
₿29.95K
$0.03785
₿0.00000061
$0.0346
₿0.00000056
$47.65M
₿768.04
$2.2B
₿35.89K
$1.84B
₿29.95K
Dự đoán giá Beam (beam)
58 Mantle Staked Ether  METH $3,497.57
₿0.056
0.56 $1.82B
₿29.52K
$3,537.82
₿0.056
$3,469.73
₿0.056
$5.91M
₿95.62
$1.82B
₿29.52K
$1.82B
₿29.52K
Dự đoán giá Mantle Staked Ether (meth)
59 Quant  QNT $122.7
₿0.0019
3.42 $1.78B
₿28.8K
$128.47
₿0.0020
$118.65
₿0.0019
$66.52M
₿1.09K
$1.79B
₿28.93K
$1.78B
₿28.8K
Dự đoán giá Quant (qnt)
60 Flow  FLOW $1.19
₿0.000019
9.12 $1.78B
₿28.9K
$1.23
₿0.000019
$1.09
₿0.000017
$85.53M
₿1.39K
$1.78B
₿28.9K
$1.78B
₿28.9K
Dự đoán giá Flow (flow)
61 Aave [New]  AAVE $115.74
₿0.0019
7.90 $1.71B
₿28.06K
$117.92
₿0.0019
$107.06
₿0.0017
$201.19M
₿3.2K
$1.86B
₿30.43K
$1.71B
₿28.06K
Dự đoán giá Aave [New] (aave)
62 Pepe  PEPE $0.00000404
₿0.000000000065
3.47 $1.7B
₿27.56K
$0.00000486
₿0.000000000078
$0.000003899
₿0.000000000061
$2.06B
₿34.62K
$1.7B
₿27.56K
$1.7B
₿27.56K
Dự đoán giá Pepe (pepe)
63 Elrond  EGLD $64.37
₿0.0010
4.56 $1.72B
₿27.81K
$65.96
₿0.0010
$61.55
₿0.00099
$46.88M
₿758.1
$1.72B
₿27.81K
$1.72B
₿27.81K
Dự đoán giá Elrond (egld)
64 Arweave  AR $26.21
₿0.00042
-2.99 $1.72B
₿27.65K
$27.31
₿0.00044
$25.4
₿0.00040
$118.97M
₿1.97K
$1.72B
₿27.65K
$1.72B
₿27.65K
Dự đoán giá Arweave (ar)
65 Thorchain  RUNE $5.72
₿0.000092
0.89 $1.72B
₿27.72K
$5.84
₿0.000093
$5.65
₿0.000091
$255.89M
₿3.78K
$2.86B
₿46.09K
$1.72B
₿27.72K
Dự đoán giá Thorchain (rune)
66 ORDI  ORDI $78.71
₿0.0012
9.56 $1.65B
₿26.72K
$85.68
₿0.0013
$71.84
₿0.0011
$614.38M
₿9.85K
$1.65B
₿26.72K
$1.65B
₿26.72K
Dự đoán giá ORDI (ordi)
67 Gala  GALA $0.04615
₿0.00000075
16.99 $1.6B
₿26.07K
$0.04862
₿0.00000078
$0.03938
₿0.00000063
$351.25M
₿5.65K
$1.6B
₿26.06K
$1.6B
₿26.07K
Dự đoán giá Gala (gala)
68 Flare  FLR $0.04547
₿0.00000073
-1.75 $1.58B
₿25.65K
$0.04699
₿0.00000075
$0.04519
₿0.00000072
$44.58M
₿742.76
$4.62B
₿74.92K
$1.58B
₿25.65K
Dự đoán giá Flare (flr)
69 dYdX  DYDX $3.6
₿0.000058
5.45 $1.54B
₿24.84K
$3.79
₿0.000060
$3.4
₿0.000055
$28.74M
₿462.94
$2.54B
₿41.08K
$1.54B
₿24.84K
Dự đoán giá dYdX (dydx)
70 The Sandbox  SAND $0.6791
₿0.000011
5.97 $1.53B
₿25.13K
$0.7035
₿0.000011
$0.639
₿0.000010
$275.31M
₿4.48K
$2.04B
₿33.48K
$1.53B
₿25.13K
Dự đoán giá The Sandbox (sand)
71 Bonk  BONK $0.00002343
₿0.00000000038
-2.82 $1.53B
₿24.79K
$0.0000282
₿0.00000000045
$0.0000232
₿0.00000000037
$750.73M
₿12.29K
$2.19B
₿35.49K
$1.53B
₿24.79K
Dự đoán giá Bonk (bonk)
72 Synthetix Network Token  SNX $4.61
₿0.000075
2.87 $1.51B
₿24.62K
$4.72
₿0.000075
$4.39
₿0.000070
$73.33M
₿1.21K
$1.51B
₿24.65K
$1.51B
₿24.62K
Dự đoán giá Synthetix Network Token (snx)
73 Mina Protocol  MINA $1.39
₿0.000022
7.65 $1.47B
₿23.77K
$1.4
₿0.000022
$1.29
₿0.000020
$55.19M
₿908.92
$1.57B
₿25.34K
$1.47B
₿23.77K
Dự đoán giá Mina Protocol (mina)
74 Fantom  FTM $0.5214
₿0.0000084
7.71 $1.46B
₿23.56K
$0.5305
₿0.0000085
$0.4834
₿0.0000077
$176.68M
₿2.99K
$1.66B
₿26.68K
$1.46B
₿23.56K
Dự đoán giá Fantom (ftm)
75 Axie Infinity  AXS $10.27
₿0.00016
7.63 $1.42B
₿22.93K
$10.45
₿0.00016
$9.52
₿0.00015
$130.52M
₿2.14K
$2.78B
₿44.83K
$1.42B
₿22.93K
Dự đoán giá Axie Infinity (axs)
76 Chiliz  CHZ $0.1586
₿0.0000025
1.10 $1.41B
₿22.89K
$0.1638
₿0.0000026
$0.1569
₿0.0000025
$125.62M
₿2K
$1.41B
₿22.89K
$1.41B
₿22.89K
Dự đoán giá Chiliz (chz)
77 BitTorrent  BTT $0.00000143
₿0.000000000023
11.47 $1.39B
₿22.3K
$0.0000015
₿0.000000000024
$0.00000128
₿0.000000000020
$159.15M
₿2.56K
$1.42B
₿22.8K
$1.39B
₿22.3K
Dự đoán giá BitTorrent (btt)
78 APEcoin  APE $2.23
₿0.000036
13.52 $1.33B
₿21.88K
$2.43
₿0.000039
$1.96
₿0.000031
$301.05M
₿4.89K
$2.23B
₿36.67K
$1.33B
₿21.88K
Dự đoán giá APEcoin (ape)
79 SATS (Ordinals)  SATS $0.0000006246
₿0.000000000010
18.20 $1.31B
₿21.07K
$0.0000006617
₿0.000000000010
$0.0000005284
₿0.0000000000085
$146.91M
₿2.32K
$1.31B
₿21.07K
$1.31B
₿21.07K
Dự đoán giá SATS (Ordinals) (sats)
80 Starknet  STRK $1.8
₿0.000029
-0.18 $1.31B
₿21.36K
$1.85
₿0.000029
$1.8
₿0.000028
$172.6M
₿2.81K
$18.05B
₿293.43K
$1.31B
₿21.36K
Dự đoán giá Starknet (strk)
81 Bitget Token  BGB $0.9259
₿0.000014
-0.82 $1.3B
₿20.9K
$0.9405
₿0.000015
$0.9005
₿0.000014
$24.95M
₿402.95
$1.85B
₿29.85K
$1.3B
₿20.9K
Dự đoán giá Bitget Token (bgb)
82 TrueUSD  TUSD $1
₿0.000016
-0.01 $1.29B
₿20.84K
$1.01
₿0.000016
$0.9971
₿0.000015
$75.79M
₿1.27K
$1.29B
₿20.84K
$1.29B
₿20.84K
83 Helium  HNT $8.69
₿0.00014
-1.63 $1.25B
₿20.3K
$9.15
₿0.00014
$8.69
₿0.00014
$18.81M
₿315.6
$1.94B
₿31.45K
$1.25B
₿20.3K
Dự đoán giá Helium (hnt)
84 CorgiAI  CORGIAI $0.004019
₿0.000000064
39.12 $1.25B
₿20.17K
$0.004051
₿0.000000065
$0.002884
₿0.000000046
$8.5M
₿136.38
$1.5B
₿24.15K
$1.25B
₿20.17K
Dự đoán giá CorgiAI (corgiai)
85 Decentraland  MANA $0.6673
₿0.000010
3.20 $1.24B
₿20.3K
$0.6973
₿0.000011
$0.644
₿0.000010
$237.89M
₿3.77K
$1.47B
₿23.91K
$1.24B
₿20.3K
Dự đoán giá Decentraland (mana)
86 Tokenize Xchange  TKX $15.5
₿0.00025
-1.62 $1.24B
₿20.2K
$15.93
₿0.00025
$15.51
₿0.00025
$33.09M
₿837.84
$1.55B
₿25.25K
$1.24B
₿20.2K
Dự đoán giá Tokenize Xchange (tkx)
87 KuCoin Shares  KCS $12.77
₿0.00020
4.08 $1.23B
₿19.84K
$12.8
₿0.00020
$12.15
₿0.00019
$475.62K
₿7.7
$1.84B
₿29.63K
$1.23B
₿19.84K
Dự đoán giá KuCoin Shares (kcs)
88 Tezos  XTZ $1.35
₿0.000021
7.75 $1.22B
₿20.01K
$1.37
₿0.000022
$1.25
₿0.000020
$62.7M
₿1.02K
$1.34B
₿21.97K
$1.22B
₿20.01K
Dự đoán giá Tezos (xtz)
89 dogwifhat  WIF $1.17
₿0.000019
21.77 $1.18B
₿19.51K
$1.33
₿0.000021
$0.9572
₿0.000015
$216.37M
₿3.54K
$1.18B
₿19.51K
$1.18B
₿19.51K
Dự đoán giá dogwifhat (wif)
90 EOS  EOS $1.02
₿0.000016
17.15 $1.17B
₿18.7K
$1.03
₿0.000016
$0.8731
₿0.000014
$306.93M
₿4.83K
$0
$1.17B
₿18.7K
Dự đoán giá EOS (eos)
91 Terra  LUNC $0.0001949
₿0.0000000032
37.59 $1.13B
₿18.6K
$0.0002024
₿0.0000000032
$0.0001412
₿0.0000000022
$526.38M
₿8.26K
$1.33B
₿21.86K
$1.13B
₿18.6K
Dự đoán giá Terra (lunc)
92 NEO  NEO $16.07
₿0.00026
5.05 $1.13B
₿18.32K
$16.54
₿0.00026
$15.24
₿0.00024
$94.38M
₿1.55K
$1.61B
₿25.98K
$1.13B
₿18.32K
Dự đoán giá NEO (neo)
93 Axelar  AXL $1.94
₿0.000031
-4.05 $1.13B
₿18.23K
$2.06
₿0.000033
$1.86
₿0.000029
$46.5M
₿767.65
$2.2B
₿35.48K
$1.13B
₿18.23K
Dự đoán giá Axelar (axl)
94 FLOKI  FLOKI $0.0001119
₿0.0000000017
62.55 $1.12B
₿17.57K
$0.0001237
₿0.0000000019
$0.00006889
₿0.0000000010
$1.31B
₿21.32K
$1.13B
₿17.71K
$1.12B
₿17.57K
Dự đoán giá FLOKI (floki)
95 SingularityNET  AGIX $0.9081
₿0.000014
1.96 $1.16B
₿18.13K
$0.94
₿0.000015
$0.8458
₿0.000013
$483.92M
₿7.74K
$1.25B
₿19.65K
$1.16B
₿18.13K
Dự đoán giá SingularityNET (agix)
96 WhiteBIT Coin  WBT $7.76
₿0.00012
-0.04 $1.12B
₿18.09K
$7.82
₿0.00012
$7.72
₿0.00012
$11.56M
₿188.33
$2.78B
₿44.95K
$1.12B
₿18.09K
Dự đoán giá WhiteBIT Coin (wbt)
97 dYdX  ETHDYDX $3.61
₿0.000058
5.67 $1.09B
₿17.56K
$3.76
₿0.000060
$3.4
₿0.000055
$198.99M
₿3.23K
$1.89B
₿30.51K
$1.09B
₿17.56K
Dự đoán giá dYdX (ethdydx)
98 Worldcoin  WLD $7.66
₿0.00012
-4.36 $1.09B
₿17.58K
$8.12
₿0.00013
$7.57
₿0.00012
$431.47M
₿7.12K
$76.45B
₿1.23M
$1.09B
₿17.58K
Dự đoán giá Worldcoin (wld)
99 Oasis Network  ROSE $0.1589
₿0.0000025
2.63 $1.07B
₿17.27K
$0.167
₿0.0000026
$0.1548
₿0.0000025
$87.86M
₿1.43K
$1.59B
₿25.66K
$1.07B
₿17.27K
Dự đoán giá Oasis Network (rose)
100 Akash Network  AKT $4.61
₿0.000074
-4.51 $1.06B
₿17.1K
$4.88
₿0.000078
$4.61
₿0.000074
$6.18M
₿100.8
$1.06B
₿17.1K
$1.06B
₿17.1K
Dự đoán giá Akash Network (akt)
Không có tiền mã hóa ưa thích

Bạn chưa có tiền mã hóa ưa thích nào, hãy thêm nó vào mục ưa thích để thấy nó tại đây