$2.49T
Tổng vốn hoá thị trường
$92.61B
Tổng khối lượng
BTC 51.29%     ETH 16.55%
Tỉ lệ thống trị

Giá của tất cả tiền mã hóa

Danh sách tất cả các tiền mã hóa kèm giá, vốn hoá thị trường, biểu đồ và số liệu thống kê
Thể loại
100 Prev Next 100 Next 100
#
#
Tên
Giá mới nhất % 24h
Biểu đồ 7n
% 24h
Vốn hoá TT Đỉnh 24h Đáy 24h Biểu đồ giá 7n Khối lượng 24h FDV Vốn hóa thị trường Dự đoán
# Tên Giá mới nhất % 24h Vốn hoá TT Đỉnh 24h Đáy 24h Biểu đồ giá 7n Khối lượng 24h FDV Vốn hóa thị trường Dự đoán
{{ item.sort }} {{ item.name }}  {{ item.ticker }} {{ item.price }}
{{ item.price_btc }}
{{ item.change_24h_pct }}
{{ item.market_cap }}
{{ item.market_cap_btc }}
{{ item.high_24h }}
{{ item.high_24h_btc }}
{{ item.low_24h }}
{{ item.low_24h_btc }}
{{ item.volume_24h }}
{{ item.volume_24h_btc }}
{{ item.fully_diluted_valuation }}
{{ item.fully_diluted_valuation_btc }}
{{ item.market_cap }}
{{ item.market_cap_btc }}
1 Bitcoin  BTC $64,625
₿1
-1.70 $1.28T
₿19.68M
$65,972
₿1
$63,900
₿1
$29.76B
₿512.94K
$1.36T
₿21M
$1.28T
₿19.68M
Dự đoán giá Bitcoin (btc)
2 Ethereum  ETH $3,420.54
₿0.050
-1.90 $411.34B
₿6.08M
$3,513.18
₿0.051
$3,377.75
₿0.050
$15.86B
₿267.46K
$411.34B
₿6.08M
$411.34B
₿6.08M
Dự đoán giá Ethereum (eth)
3 Tether  USDT $0.9999
₿0.000014
-0.09 $113.61B
₿1.58M
$1
₿0.000014
$0.997
₿0.000014
$25.05B
₿849.82K
$113.61B
₿1.58M
$113.61B
₿1.58M
4 Binance Coin  BNB $572.18
₿0.0085
-1.39 $88.08B
₿1.31M
$584.01
₿0.0085
$564.44
₿0.0082
$761.35M
₿19.18K
$88.08B
₿1.31M
$88.08B
₿1.31M
Dự đoán giá Binance Coin (bnb)
5 Solana  SOL $157.93
₿0.0024
-1.71 $73.36B
₿1.08M
$163.34
₿0.0025
$155.06
₿0.0024
$2.51B
₿49.13K
$91.71B
₿1.4M
$73.36B
₿1.08M
Dự đoán giá Solana (sol)
6 XRP  XRP $0.6119
₿0.0000088
1.03 $34.08B
₿487.14K
$0.6355
₿0.0000090
$0.6
₿0.0000087
$4.29B
₿31.4K
$60.95B
₿884.76K
$34.08B
₿487.14K
Dự đoán giá XRP (xrp)
7 USD Coin  USDC $0.9994
₿0.000014
-0.14 $33.72B
₿474.25K
$1
₿0.000014
$0.9963
₿0.000014
$7.57B
₿97.15K
$33.73B
₿474.09K
$33.72B
₿474.25K
8 Staked Ether  STETH $3,421.75
₿0.050
-1.74 $33.35B
₿481.74K
$3,514.16
₿0.051
$3,380.47
₿0.050
$65.83M
₿2.45K
$33.35B
₿481.74K
$33.35B
₿481.74K
Dự đoán giá Staked Ether (steth)
9 The Open Network  TON $7.18
₿0.000099
-1.83 $18.02B
₿344.64K
$7.34
₿0.00010
$7.1
₿0.000093
$275.08M
₿9.24K
$36.64B
₿506.94K
$18.02B
₿344.64K
Dự đoán giá The Open Network (ton)
10 Dogecoin  DOGE $0.1229
₿0.0000026
-2.41 $17.86B
₿388.46K
$0.1265
₿0.0000027
$0.1205
₿0.0000026
$697.15M
₿33.48K
$17.87B
₿388.48K
$17.86B
₿388.46K
Dự đoán giá Dogecoin (doge)
11 Cardano  ADA $0.4394
₿0.0000083
-1.55 $15.64B
₿294.48K
$0.455
₿0.0000088
$0.4362
₿0.0000083
$369.96M
₿7.88K
$19.79B
₿375.57K
$15.64B
₿294.48K
Dự đoán giá Cardano (ada)
12 TRON  TRX $0.1339
₿0.0000017
-0.44 $11.66B
₿152.95K
$0.1352
₿0.0000017
$0.1333
₿0.0000017
$329.52M
₿7.33K
$11.66B
₿152.95K
$11.66B
₿152.95K
Dự đoán giá TRON (trx)
13 Shiba Inu  SHIB $0.00001872
₿0.00000000039
-4.31 $11.06B
₿233.85K
$0.00001966
₿0.00000000040
$0.00001858
₿0.00000000039
$350.23M
₿8.67K
$18.78B
₿396.85K
$11.06B
₿233.85K
Dự đoán giá Shiba Inu (shib)
14 Avalanche  AVAX $27.66
₿0.00067
-3.74 $10.92B
₿256.28K
$28.92
₿0.00068
$27.23
₿0.00066
$406.26M
₿7.56K
$12.29B
₿296.08K
$10.92B
₿256.28K
Dự đoán giá Avalanche (avax)
15 Wrapped Bitcoin  WBTC $64,742
₿1.00071
-1.53 $10.01B
₿155.34K
$65,886
₿1.0029
$64,053
₿0.99
$287.7M
₿4.38K
$10.01B
₿155.34K
$10.01B
₿155.34K
Dự đoán giá Wrapped Bitcoin (wbtc)
16 Polkadot  DOT $6.35
₿0.00012
-2.00 $8.82B
₿164.49K
$6.53
₿0.00012
$6.25
₿0.00012
$203.85M
₿5K
$9.34B
₿174.35K
$8.82B
₿164.49K
Dự đoán giá Polkadot (dot)
17 ChainLink  LINK $13.8
₿0.00025
-3.57 $8.39B
₿147.73K
$14.47
₿0.00025
$13.74
₿0.00024
$394.08M
₿5.73K
$13.8B
₿251.62K
$8.39B
₿147.73K
Dự đoán giá ChainLink (link)
18 Bitcoin Cash  BCH $380.21
₿0.0089
-2.69 $7.52B
₿176.58K
$392.83
₿0.010
$372.76
₿0.0088
$251.21M
₿18.15K
$8B
₿188.33K
$7.52B
₿176.58K
Dự đoán giá Bitcoin Cash (bch)
19 Near  NEAR $6.15
₿0.000099
-3.78 $6.79B
₿105.66K
$6.42
₿0.00010
$6.03
₿0.000099
$349.3M
₿8.91K
$7.29B
₿117.88K
$6.79B
₿105.66K
Dự đoán giá Near (near)
20 Uniswap  UNI $7.99
₿0.00016
-3.16 $6.01B
₿120.73K
$8.33
₿0.00016
$7.9
₿0.00015
$192.75M
₿2.37K
$7.97B
₿160.17K
$6.01B
₿120.73K
Dự đoán giá Uniswap (uni)
21 Litecoin  LTC $72.04
₿0.0014
-2.01 $5.39B
₿104.05K
$73.84
₿0.0014
$71.24
₿0.0013
$298.99M
₿9.51K
$6.06B
₿117.46K
$5.39B
₿104.05K
Dự đoán giá Litecoin (ltc)
22 LEO Token  LEO $5.81
₿0.000086
-0.68 $5.37B
₿79.96K
$5.86
₿0.000086
$5.66
₿0.000081
$2.11M
₿29.84
$5.71B
₿85.01K
$5.37B
₿79.96K
Dự đoán giá LEO Token (leo)
23 Dai  DAI $0.9991
₿0.000014
-0.04 $5.33B
₿71.14K
$1
₿0.000014
$0.9949
₿0.000014
$193.92M
₿4.63K
$5.33B
₿71.14K
$5.33B
₿71.14K
24 Matic Network  MATIC $0.5471
₿0.000012
-0.70 $5.09B
₿118.78K
$0.5608
₿0.000013
$0.5394
₿0.000012
$278.38M
₿5.85K
$5.48B
₿127.96K
$5.09B
₿118.78K
Dự đoán giá Matic Network (matic)
25 Wrapped eETH  WEETH $3,576.6
₿0.052
-1.45 $5.07B
₿33.69K
$3,659.8
₿0.053
$3,529.49
₿0.052
$24.91M
₿637.44
$5.07B
₿33.69K
$5.07B
₿33.69K
Dự đoán giá Wrapped eETH (weeth)
26 Pepe  PEPE $0.00001181
₿0.00000000010
-5.07 $4.96B
₿42.25K
$0.00001262
₿0.00000000010
$0.00001156
₿0.000000000098
$1.27B
₿7.64K
$4.96B
₿42.25K
$4.96B
₿42.25K
Dự đoán giá Pepe (pepe)
27 Internet Computer  ICP $9.98
₿0.00022
1.78 $4.67B
₿104.51K
$10.43
₿0.00024
$9.78
₿0.00022
$225.54M
₿4.01K
$5.22B
₿116.95K
$4.67B
₿104.51K
Dự đoán giá Internet Computer (icp)
28 Kaspa  KAS $0.1775
₿0.0000019
-0.52 $4.3B
₿45.59K
$0.1801
₿0.0000020
$0.1747
₿0.0000019
$40.41M
₿514.3
$4.3B
₿45.99K
$4.3B
₿45.59K
Dự đoán giá Kaspa (kas)
29 Fetch.ai  FET $1.47
₿0.000036
2.27 $3.7B
₿37.87K
$1.55
₿0.000037
$1.43
₿0.000036
$287.56M
₿3.18K
$3.86B
₿41.85K
$3.7B
₿37.87K
Dự đoán giá Fetch.ai (fet)
30 Ethereum Classic  ETC $23.22
₿0.00047
-2.23 $3.44B
₿69.11K
$23.83
₿0.00048
$22.94
₿0.00046
$134.8M
₿4.09K
$4.89B
₿99.41K
$3.44B
₿69.11K
Dự đoán giá Ethereum Classic (etc)
31 Ethena USDe  USDE $0.9991
₿0.000014
-0.15 $3.4B
₿34.16K
$1
₿0.000014
$0.9937
₿0.000014
$15.62M
₿3.35K
$3.4B
₿34.16K
$3.4B
₿34.16K
32 Aptos  APT $7.08
₿0.00017
-0.50 $3.31B
₿69.43K
$7.36
₿0.00019
$7.05
₿0.00017
$158M
₿4.59K
$7.85B
₿189.76K
$3.31B
₿69.43K
Dự đoán giá Aptos (apt)
33 Stellar  XLM $0.1075
₿0.0000018
-1.43 $3.15B
₿54.15K
$0.112
₿0.0000019
$0.1073
₿0.0000018
$144.54M
₿1.36K
$5.38B
₿93.79K
$3.15B
₿54.15K
Dự đoán giá Stellar (xlm)
34 Monero  XMR $160.33
₿0.0019
-1.75 $2.96B
₿35.7K
$163.3
₿0.0019
$158.86
₿0.0018
$84.15M
₿703.41
$0
$2.96B
₿35.7K
Dự đoán giá Monero (xmr)
35 Blockstack  STX $1.91
₿0.000044
-2.56 $2.82B
₿64.91K
$1.97
₿0.000047
$1.87
₿0.000044
$127.2M
₿1.27K
$3.48B
₿81.26K
$2.82B
₿64.91K
Dự đoán giá Blockstack (stx)
36 Maker  MKR $2,902.53
₿0.049
-5.62 $2.7B
₿45.73K
$3,115.44
₿0.050
$2,816.04
₿0.048
$179.53M
₿1.97K
$2.84B
₿48.35K
$2.7B
₿45.73K
Dự đoán giá Maker (mkr)
37 Hedera Hashgraph  HBAR $0.07547
₿0.0000014
-2.13 $2.7B
₿49.45K
$0.07889
₿0.0000015
$0.07523
₿0.0000014
$49.83M
₿926.12
$3.78B
₿73.33K
$2.7B
₿49.45K
Dự đoán giá Hedera Hashgraph (hbar)
38 Render Token  RNDR $6.72
₿0.00013
3.18 $2.63B
₿50.39K
$7.04
₿0.00013
$6.46
₿0.00013
$224.21M
₿2.07K
$3.57B
₿70.21K
$2.63B
₿50.39K
Dự đoán giá Render Token (rndr)
39 Filecoin  FIL $4.58
₿0.00012
1.01 $2.62B
₿65.49K
$4.81
₿0.00013
$4.53
₿0.00012
$212.86M
₿4.95K
$8.98B
₿240.11K
$2.62B
₿65.49K
Dự đoán giá Filecoin (fil)
40 OKB  OKB $43.06
₿0.00082
-0.20 $2.58B
₿49.74K
$43.34
₿0.00083
$42.45
₿0.00081
$4.8M
₿131.07
$10.16B
₿195.59K
$2.58B
₿49.74K
Dự đoán giá OKB (okb)
41 VeChain  VET $0.03157
₿0.00000063
-2.15 $2.56B
₿46.12K
$0.03276
₿0.00000066
$0.031
₿0.00000062
$41.17M
₿1.38K
$2.72B
₿54.53K
$2.56B
₿46.12K
Dự đoán giá VeChain (vet)
42 Cosmos  ATOM $6.53
₿0.00015
-2.28 $2.55B
₿60.66K
$6.78
₿0.00015
$6.49
₿0.00015
$194.11M
₿3.6K
$2.55B
₿60.7K
$2.55B
₿60.66K
Dự đoán giá Cosmos (atom)
43 Arbitrum  ARB $0.7567
₿0.000021
-0.73 $2.53B
₿55.94K
$0.7785
₿0.000022
$0.7439
₿0.000020
$315.36M
₿5.3K
$7.57B
₿210.77K
$2.53B
₿55.94K
Dự đoán giá Arbitrum (arb)
44 Mantle  MNT $0.77
₿0.000018
-1.10 $2.51B
₿61.48K
$0.7864
₿0.000019
$0.7601
₿0.000018
$223.87M
₿1.01K
$4.79B
₿117.12K
$2.51B
₿61.48K
Dự đoán giá Mantle (mnt)
45 Crypto.com Coin  CRO $0.09341
₿0.0000020
-1.82 $2.5B
₿55.56K
$0.09536
₿0.0000021
$0.09259
₿0.0000020
$7.83M
₿345.91
$2.8B
₿62.55K
$2.5B
₿55.56K
Dự đoán giá Crypto.com Coin (cro)
46 Injective Protocol  INJ $25.76
₿0.00047
0.41 $2.51B
₿42.51K
$26.73
₿0.00048
$25.33
₿0.00046
$173.82M
₿1.86K
$2.58B
₿47.21K
$2.51B
₿42.51K
Dự đoán giá Injective Protocol (inj)
47 Immutable  IMX $1.58
₿0.000037
2.42 $2.44B
₿53.58K
$1.65
₿0.000039
$1.54
₿0.000037
$65.12M
₿841.95
$3.17B
₿75.31K
$2.44B
₿53.58K
Dự đoán giá Immutable (imx)
48 Bittensor  TAO $317.73
₿0.0089
2.83 $2.25B
₿58.76K
$325.57
₿0.0093
$308.34
₿0.0080
$91.03M
₿1.02K
$6.68B
₿187.78K
$2.25B
₿58.76K
Dự đoán giá Bittensor (tao)
49 dogwifhat  WIF $2.22
₿0.000049
-1.18 $2.22B
₿49.99K
$2.27
₿0.000056
$2.11
₿0.000049
$581.6M
₿7.3K
$2.22B
₿49.99K
$2.22B
₿49.99K
Dự đoán giá dogwifhat (wif)
50 Sui  SUI $0.8439
₿0.000021
-1.76 $2.12B
₿28.5K
$0.8884
₿0.000023
$0.8387
₿0.000021
$160.24M
₿3.82K
$8.44B
₿219.89K
$2.12B
₿28.5K
Dự đoán giá Sui (sui)
51 Optimism  OP $1.81
₿0.000043
-0.94 $2.04B
₿43.94K
$1.88
₿0.000045
$1.8
₿0.000043
$252.45M
₿3.82K
$7.8B
₿187.55K
$2.04B
₿43.94K
Dự đoán giá Optimism (op)
52 The Graph  GRT $0.2109
₿0.0000046
-1.97 $2.02B
₿44.46K
$0.2203
₿0.0000049
$0.2086
₿0.0000046
$65.92M
₿1.35K
$2.28B
₿50.71K
$2.02B
₿44.46K
Dự đoán giá The Graph (grt)
53 Renzo Restaked ETH  EZETH $3,469.85
₿0.051
-1.60 $2B
₿0
$3,556.78
₿0.051
$3,427.49
₿0.050
$17.77M
₿585.21
$2B
$2B
₿0
Dự đoán giá Renzo Restaked ETH (ezeth)
54 First Digital USD  FDUSD $0.9979
₿0.000014
-0.37 $1.99B
₿48.53K
$1.01
₿0.000014
$0.9911
₿0.000014
$3.89B
₿157.75K
$1.99B
₿48.53K
$1.99B
₿48.53K
55 Arweave  AR $30.4
₿0.00044
-3.31 $1.99B
₿28.72K
$32.16
₿0.00046
$30.35
₿0.00043
$132.21M
₿462.18
$1.99B
₿28.72K
$1.99B
₿28.72K
Dự đoán giá Arweave (ar)
56 Rocket Pool ETH  RETH $3,837.41
₿0.056
-1.32 $1.92B
₿29.52K
$3,923.15
₿0.056
$3,782.8
₿0.055
$36.45M
₿604.25
$1.92B
₿29.52K
$1.92B
₿29.52K
Dự đoán giá Rocket Pool ETH (reth)
57 Bonk  BONK $0.00002697
₿0.00000000031
-4.10 $1.87B
₿20.66K
$0.00002864
₿0.00000000032
$0.00002663
₿0.00000000031
$335.39M
₿1.46K
$2.52B
₿29.24K
$1.87B
₿20.66K
Dự đoán giá Bonk (bonk)
58 Lido DAO  LDO $1.99
₿0.000038
5.53 $1.77B
₿34.59K
$2.01
₿0.000040
$1.84
₿0.000037
$269.38M
₿1.22K
$1.99B
₿38.79K
$1.77B
₿34.59K
Dự đoán giá Lido DAO (ldo)
59 FLOKI  FLOKI $0.0001808
₿0.0000000027
-2.97 $1.75B
₿26.82K
$0.0001899
₿0.0000000029
$0.000178
₿0.0000000027
$273.98M
₿2.39K
$1.81B
₿27.61K
$1.75B
₿26.82K
Dự đoán giá FLOKI (floki)
60 Mantle Staked Ether  METH $3,545.39
₿0.051
-2.10 $1.71B
₿25.31K
$3,644.68
₿0.052
$3,502.02
₿0.051
$10.32M
₿159.95
$1.71B
₿25.31K
$1.71B
₿25.31K
Dự đoán giá Mantle Staked Ether (meth)
61 Notcoin  NOT $0.01602
₿0.00000000054
-2.93 $1.64B
$0.01695
$0.01556
$347.67M
$1.64B
$1.64B
Dự đoán giá Notcoin (not)
62 Ondo  ONDO $1.06
₿0.000010
-5.08 $1.54B
₿15.67K
$1.13
₿0.000011
$1.05
₿0.000010
$133.71M
₿2.36K
$10.67B
₿108.52K
$1.54B
₿15.67K
Dự đoán giá Ondo (ondo)
63 Bitget Token  BGB $1.1
₿0.000018
1.22 $1.54B
₿25.02K
$1.1
₿0.000019
$1.08
₿0.000017
$25.39M
₿911.48
$2.2B
₿35.74K
$1.54B
₿25.02K
Dự đoán giá Bitget Token (bgb)
64 Theta Network  THETA $1.52
₿0.000039
-2.26 $1.52B
₿39.59K
$1.58
₿0.000042
$1.48
₿0.000039
$20.17M
₿2.97K
$1.52B
₿39.59K
$1.52B
₿39.59K
Dự đoán giá Theta Network (theta)
65 Thorchain  RUNE $4.37
₿0.00010
4.14 $1.48B
₿34.56K
$4.4
₿0.00010
$4.15
₿0.00010
$350.86M
₿5.37K
$1.81B
₿42.91K
$1.48B
₿34.56K
Dự đoán giá Thorchain (rune)
66 Aave [New]  AAVE $98.51
₿0.0018
-2.85 $1.47B
₿27.26K
$102.28
₿0.0018
$97.45
₿0.0017
$152.83M
₿2.81K
$1.58B
₿29.47K
$1.47B
₿27.26K
Dự đoán giá Aave [New] (aave)
67 Fantom  FTM $0.5127
₿0.000014
-3.01 $1.44B
₿40.72K
$0.5317
₿0.000015
$0.5071
₿0.000013
$116.05M
₿10.68K
$1.63B
₿46.11K
$1.44B
₿40.72K
Dự đoán giá Fantom (ftm)
69 WhiteBIT Coin  WBT $9.74
₿0.00012
0.27 $1.4B
₿18.11K
$9.83
₿0.00012
$9.69
₿0.00012
$3.86M
₿233.74
$3.4B
₿44.67K
$1.4B
₿18.11K
Dự đoán giá WhiteBIT Coin (wbt)
70 Brett  BRETT $0.1322
₿0.0000011
-7.04 $1.31B
₿9.59K
$0.1436
₿0.0000011
$0.1285
₿0.0000011
$57.08M
₿196.34
$1.31B
₿11.28K
$1.31B
₿9.59K
Dự đoán giá Brett (brett)
71 Algorand  ALGO $0.1561
₿0.0000032
-2.34 $1.28B
₿26.57K
$0.1614
₿0.0000034
$0.1547
₿0.0000032
$38.35M
₿960.43
$1.28B
₿26.57K
$1.28B
₿26.57K
Dự đoán giá Algorand (algo)
72 Core  CORE $1.42
₿0.000031
2.11 $1.28B
₿28.25K
$1.47
₿0.000035
$1.39
₿0.000031
$66.2M
₿1.6K
$2.98B
₿67.47K
$1.28B
₿28.25K
Dự đoán giá Core (core)
73 Pyth Network  PYTH $0.3509
₿0.000010
-0.95 $1.27B
₿16.31K
$0.3628
₿0.000011
$0.3452
₿0.000010
$73.61M
₿1.09K
$3.51B
₿108.72K
$1.27B
₿16.31K
Dự đoán giá Pyth Network (pyth)
74 Celestia  TIA $6.36
₿0.00016
-1.77 $1.26B
₿28.75K
$6.73
₿0.00016
$6.28
₿0.00016
$109.24M
₿1.37K
$6.74B
₿168.81K
$1.26B
₿28.75K
Dự đoán giá Celestia (tia)
75 Jupiter  JUP $0.9144
₿0.000018
-2.18 $1.24B
₿25.28K
$0.9481
₿0.000020
$0.8898
₿0.000018
$158.4M
₿2.35K
$9.16B
₿187.28K
$1.24B
₿25.28K
Dự đoán giá Jupiter (jup)
76 Sei  SEI $0.3631
₿0.0000096
0.57 $1.16B
₿25.74K
$0.3662
₿0.000010
$0.3494
₿0.0000095
$106.93M
₿1.62K
$3.65B
₿96.24K
$1.16B
₿25.74K
Dự đoán giá Sei (sei)
77 ether.fi Staked ETH  EETH $3,420.9
₿0.051
-1.51 $1.16B
₿20.76K
$3,503.69
₿0.051
$3,377.41
₿0.050
$177.45K
₿2.15
$6.26B
₿54.93K
$1.16B
₿20.76K
Dự đoán giá ether.fi Staked ETH (eeth)
78 Quant  QNT $77.06
₿0.0016
-4.08 $1.12B
₿24.58K
$80.77
₿0.0017
$76.71
₿0.0016
$19.15M
₿415.46
$1.13B
₿24.7K
$1.12B
₿24.58K
Dự đoán giá Quant (qnt)
79 MANTRA DAO  OM $1.3
₿0.000011
-0.90 $1.07B
₿9.66K
$1.31
₿0.000012
$1.26
₿0.000010
$43.93M
₿1.2K
$1.15B
₿10.59K
$1.07B
₿9.66K
Dự đoán giá MANTRA DAO (om)
80 Elrond  EGLD $37.36
₿0.00076
-0.54 $1.02B
₿20.46K
$37.87
₿0.00079
$36.3
₿0.00075
$27.26M
₿398.24
$1.02B
₿20.46K
$1.02B
₿20.46K
Dự đoán giá Elrond (egld)
81 Gatechain Token  GT $7.69
₿0.00011
-1.11 $1B
₿15.18K
$7.85
₿0.00011
$7.65
₿0.00010
$2.43M
₿311.85
$2.31B
₿34.09K
$1B
₿15.18K
Dự đoán giá Gatechain Token (gt)
82 Flow  FLOW $0.6317
₿0.000017
0.95 $960.09M
₿26.23K
$0.6358
₿0.000018
$0.6133
₿0.000017
$33.38M
₿608.01
$960.09M
₿26.23K
$960.09M
₿26.23K
Dự đoán giá Flow (flow)
83 Gala  GALA $0.02593
₿0.00000084
3.74 $953.36M
₿31.94K
$0.02663
₿0.00000094
$0.02499
₿0.00000083
$114.7M
₿3.63K
$953.37M
₿31.94K
$953.36M
₿31.94K
Dự đoán giá Gala (gala)
84 Axie Infinity  AXS $6.3
₿0.00013
3.00 $932.77M
₿19.8K
$6.35
₿0.00014
$6
₿0.00013
$51.67M
₿785.98
$1.7B
₿37.36K
$932.77M
₿19.8K
Dự đoán giá Axie Infinity (axs)
85 Flare  FLR $0.02096
₿0.00000056
-1.89 $929.44M
₿20.56K
$0.02179
₿0.00000058
$0.02083
₿0.00000055
$6.17M
₿275.34
$2.15B
₿56.84K
$929.44M
₿20.56K
Dự đoán giá Flare (flr)
86 KuCoin Shares  KCS $9.69
₿0.00015
-1.11 $925.8M
₿14.72K
$9.82
₿0.00015
$9.56
₿0.00014
$114.14K
₿3.11
$1.39B
₿21.99K
$925.8M
₿14.72K
Dự đoán giá KuCoin Shares (kcs)
87 EOS  EOS $0.6084
₿0.000015
0.41 $913.34M
₿17.23K
$0.622
₿0.000015
$0.6007
₿0.000014
$98.54M
₿2.6K
$1.28B
$913.34M
₿17.23K
Dự đoán giá EOS (eos)
88 Bitcoin SV  BSV $45.61
₿0.0013
-1.45 $900.07M
₿26.35K
$46.75
₿0.0013
$44.95
₿0.0013
$19.53M
₿597.4
$958M
₿28.11K
$900.07M
₿26.35K
Dự đoán giá Bitcoin SV (bsv)
89 Beam  BEAM $0.01763
₿0.00000044
-4.37 $887.55M
₿23.51K
$0.01867
₿0.00000045
$0.01737
₿0.00000042
$17.39M
₿389.45
$1.1B
₿27.79K
$887.55M
₿23.51K
Dự đoán giá Beam (beam)
90 Tokenize Xchange  TKX $10.91
₿0.00022
-1.65 $872.87M
₿18.02K
$11.14
₿0.00022
$10.85
₿0.00021
$8.92M
₿1.01K
$1.09B
₿22.53K
$872.87M
₿18.02K
Dự đoán giá Tokenize Xchange (tkx)
91 BitTorrent  BTT $0.0000008994
₿0.000000000021
-1.74 $870.28M
₿20.58K
$0.0000009181
₿0.000000000021
$0.000000894
₿0.000000000021
$26.1M
₿622.74
$889.84M
₿21.04K
$870.28M
₿20.58K
Dự đoán giá BitTorrent (btt)
92 Ethereum Name Service  ENS $26.37
₿0.00029
-3.28 $866.97M
₿9.07K
$27.68
₿0.00030
$26.12
₿0.00028
$228.86M
₿687.08
$2.64B
₿29.25K
$866.97M
₿9.07K
Dự đoán giá Ethereum Name Service (ens)
93 Kelp DAO Restaked ETH  RSETH $3,483.43
₿0.051
-1.63 $865.18M
₿11.81K
$3,573.37
₿0.051
$3,437.79
₿0.050
$7.68M
₿99.91
$865.18M
₿11.81K
$865.18M
₿11.81K
Dự đoán giá Kelp DAO Restaked ETH (rseth)
94 Akash Network  AKT $3.56
₿0.000058
-5.07 $861.95M
₿13.59K
$3.77
₿0.000060
$3.52
₿0.000058
$17.05M
₿109.29
$871.61M
₿13.7K
$861.95M
₿13.59K
Dự đoán giá Akash Network (akt)
95 dYdX  DYDX $1.4
₿0.000043
-1.23 $849.39M
₿20.31K
$1.44
₿0.000045
$1.38
₿0.000043
$26.82M
₿167.09
$1.08B
₿31.1K
$849.39M
₿20.31K
Dự đoán giá dYdX (dydx)
96 Marinade staked SOL  MSOL $189.99
₿0.0028
-1.93 $846.68M
₿15.18K
$196.22
₿0.0030
$186.79
₿0.0028
$17.12M
₿73.52
$846.94M
₿15.18K
$846.68M
₿15.18K
Dự đoán giá Marinade staked SOL (msol)
97 NEO  NEO $11.89
₿0.00028
3.68 $837.66M
₿20.14K
$12.02
₿0.00029
$11.46
₿0.00027
$44.55M
₿2.25K
$1.19B
₿28.56K
$837.66M
₿20.14K
Dự đoán giá NEO (neo)
98 Tezos  XTZ $0.8191
₿0.000017
-0.87 $810.87M
₿17.61K
$0.8345
₿0.000018
$0.8044
₿0.000017
$36.49M
₿564.27
$827.71M
₿17.98K
$810.87M
₿17.61K
Dự đoán giá Tezos (xtz)
99 Ethena  ENA $0.472
₿0.000019
0.17 $808.67M
₿27.95K
$0.4856
₿0.000021
$0.453
₿0.000017