• Bet on FIFA
  • Trade
  • Bet on FIFA
  • Trade
$888.27B
总市值
$67.31B
总容积
36.64%
比特币(BTC)主导
  • Bet on FIFA
  • Trade

axs 至 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3 汇率 - 1 Axie Infinity 进去 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3

0
  • BTC 0.0005
  • ETH 0.0064
成交量24小时
$0

axs 至 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3 转换器

交流 交易对 价格 成交量24小时
Sushiswap AXS/0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3 $0 $0

AXS/0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3 汇率总览

目录

 

名称 股票代码 价格 变更24小时 高24小时 低24小时 成交量24小时
Axie Infinity axs $8.05 -7.0641% $8.8 $8.03 $172.38M

 

卖 1 Axie Infinity axs 你得到 0 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3.

Axie Infinity 2021年11月6日 有最高的价格,当时交易在 $164.9 的历史新高。

从那时起,397 天已经过去了,现在价格是最大值的 4.88%.

基于表数据,该 AXS 对 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3 交换量是 $0.

使用此页面上的计算器/转换器,您可以用一对进行必要的计算 Axie Infinity 至 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3.

问答

什么是电流 AXS 至 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3 汇率?

现在,该 AXS/0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3 汇率是 0.

什么一直 Axie Infinity 至 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3 过去24小时的交易量?

依靠表数据,该 Axie Infinity 至 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3 交换量是 $0.

我怎么能计算的金额 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3? / 我如何转换我的 Axie Infinity 至 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3?

你可以计算/转换。0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3 从 AXS 至 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3 转换器。 此外,您还可以从下拉列表中选择其他货币。

AXS兑换0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3转换表

AXS 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3
0.06 AXS = 0 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3
0.1 AXS = 0 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3
0.2 AXS = 0 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3
0.3 AXS = 0 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3
0.6 AXS = 0 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3
1 AXS = 0 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3
2 AXS = 0 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3
6 AXS = 0 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3
20 AXS = 0 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3
200 AXS = 0 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3
2000 AXS = 0 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3
20000 AXS = 0 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3
200000 AXS = 0 0XD85301D4AB345B901A0EF369F69F7E6FF06B97A3