$2.47T
시가 총액
$110.33B
총 거래량
BTC 49.70%     ETH 16.77%
지배력

TSEC steel and iron subindex TSTI 지수

141.13 TWD {{ price }} -0.367094% {{change_pct}}%
나라
대만
거래소 이름
Taiwan
최저가 - 최고가 [24h]
140.58 - 141.61 TWD
구성 요소 수
28

TSEC steel and iron subindex 가격 차트

지난 24시간 동안 하락한 상위 5개

TSEC steel and iron subindex TSTI 재무 및 거래 개요

TSEC steel and iron subindex 인덱스 가격 141.13 TWD
이전 마감 144.89 TWD
시작가 144.93 TWD
매수가 0 TWD x 0
매도가 0 TWD x 0
오늘의 범위 144.9 - 146.12 TWD
52주 범위 144.9 - 146.12 TWD
거래액 0 TWD
평균 거래액 N/A

거래 정보

TSEC steel and iron subindex 인덱스 가격 이력

52주 최고 146.12 TWD
52주 최저 144.9 TWD
50일 이동 평균 N/A
200일 이동 평균 N/A

TSTI 인덱스 통계

평균 거래액(3개월) N/A
평균 일일 거래액(10일) N/A

TSEC steel and iron subindex 인덱스에 대한 Q&A

현재 TSTI 인덱스 가격은 얼마입니까?

TSEC steel and iron subindex TSTI 인덱스의 오늘 가격은 141.13 TWD입니다.

TSEC steel and iron subindex 인덱스를 어떻게 구매할 수 있나요?

Taiwan 거래소에서 TSTI 인덱스를 구매할 수 있습니다. 중개인을 선택하려면 재무 자문에게 문의하십시오.

TSEC steel and iron subindex 인덱스의 티커 기호는 무엇입니까?

TSEC steel and iron subindex 인덱스의 주식 기호 또는 티커는 TSTI입니다.

TSEC steel and iron subindex 인덱스에는 몇 개의 구성요소가 포함되어 있나요?

TSEC steel and iron subindex 인덱스에는 28개의 구성요소가 포함되어 있습니다.

TSEC steel and iron subindex 인덱스는 어느 국가에 속해 있나요?

TSEC steel and iron subindex 인덱스는 Taiwan에 해당합니다.

TSEC steel and iron subindex 인덱스는 어느 거래소에 속해 있나요?

TSEC steel and iron subindex 인덱스는 Taiwan에 해당합니다.

TSEC steel and iron subindex 구성 요소

이름 이름 가격 가격 24h%
7d chart
24h% & 7d
시가 총액 시가 총액 거래량 거래량 24h 최저가 24h 최고가 시가 총액 주가수익비율 주당순이익
이름 이름 가격 가격 24h%
7d chart
24h% & 7d
시가 총액 시가 총액 거래량 거래량 24h 최저가 24h 최고가 시가 총액 주가수익비율 주당순이익
{{ item.name }}  {{ item.symbol }} {{ item.price }} {{ item.price_usd }}
{{ item.change_pct }}
{{ item.marketcap }} {{ item.marketcap_usd }} {{ item.volume }} {{ item.volume_usd }} {{ item.low }} {{ item.low_usd }} {{ item.high }} {{ item.high_usd }} {{ item.marketcap }} {{ item.marketcap_usd }} {{ item.pe }} {{ item.eps }} {{ item.eps_usd }}
China Steel Corporation  2002.TW 24.45 TWD 0.79 USD
-0.61
371.33B TWD 12B USD 28.69M TWD 927.14K USD 24.35 TWD 0.79 USD 24.6 TWD 0.79 USD 371.33B TWD 12B USD 0 -0.36 TWD -0.01 USD
Ta Chen Stainless Pipe Co., Ltd.  2027.TW 36.05 TWD 1.16 USD
+0.42
77.29B TWD 2.5B USD 2.49M TWD 80.61K USD 35.9 TWD 1.16 USD 36.25 TWD 1.17 USD 77.29B TWD 2.5B USD 15.40 2.34 TWD 0.08 USD
Century Iron and Steel Industrial Co.,Ltd.  9958.TW 260 TWD 8.4 USD
+0.97
61.12B TWD 1.97B USD 7.12M TWD 230.1K USD 252 TWD 8.14 USD 263 TWD 8.5 USD 61.12B TWD 1.97B USD 146.89 1.77 TWD 0.06 USD
Tung Ho Steel Enterprise Corporation  2006.TW 78 TWD 2.52 USD
+0.91
56.96B TWD 1.84B USD 2.14M TWD 69.13K USD 76.2 TWD 2.46 USD 78.2 TWD 2.53 USD 56.96B TWD 1.84B USD 12.20 6.39 TWD 0.21 USD
Feng Hsin Steel Co., Ltd.  2015.TW 69 TWD 2.23 USD
+1.17
40.13B TWD 1.3B USD 238.07K TWD 7.69K USD 68.4 TWD 2.21 USD 69.2 TWD 2.24 USD 40.13B TWD 1.3B USD 16.99 4.06 TWD 0.13 USD
Chung Hung Steel Corporation  2014.TW 23.05 TWD 0.74 USD
-0.65
33.09B TWD 1.07B USD 2.58M TWD 83.23K USD 23 TWD 0.74 USD 23.25 TWD 0.75 USD 33.09B TWD 1.07B USD 209.54 0.11 TWD 0.003 USD
Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.  2023.TW 15.3 TWD 0.49 USD
+0.33
29.76B TWD 961.69M USD 1.49M TWD 48.14K USD 15.15 TWD 0.49 USD 15.35 TWD 0.5 USD 29.76B TWD 961.69M USD 0 -0.27 TWD -0.008 USD
Hsin Kuang Steel Company Limited  2031.TW 66.8 TWD 2.16 USD
0
21.45B TWD 693.16M USD 4.77M TWD 154.25K USD 65.8 TWD 2.13 USD 67.5 TWD 2.18 USD 21.45B TWD 693.16M USD 14.49 4.61 TWD 0.15 USD
San Shing Fastech Corp.  5007.TW 56.7 TWD 1.83 USD
-0.53
16.72B TWD 540.34M USD 51.65K TWD 1.67K USD 56.7 TWD 1.83 USD 57.4 TWD 1.85 USD 16.72B TWD 540.34M USD 16.77 3.38 TWD 0.11 USD
YC Inox Co.,Ltd  2034.TW 25.55 TWD 0.83 USD
-0.2
11.44B TWD 369.5M USD 615.15K TWD 19.88K USD 25.45 TWD 0.82 USD 25.7 TWD 0.83 USD 11.44B TWD 369.5M USD 0 -0.97 TWD -0.03 USD
Chun Yuan Steel Industry Co., Ltd.  2010.TW 17.4 TWD 0.56 USD
-0.85
11.27B TWD 364.12M USD 421.09K TWD 13.61K USD 17.4 TWD 0.56 USD 17.5 TWD 0.57 USD 11.27B TWD 364.12M USD 15.39 1.13 TWD 0.04 USD
First Copper Technology Co., Ltd.  2009.TW 31.15 TWD 1.01 USD
-1.89
11.2B TWD 361.96M USD 988.42K TWD 31.94K USD 31.15 TWD 1.01 USD 31.9 TWD 1.03 USD 11.2B TWD 361.96M USD 259.58 0.12 TWD 0.003 USD
China Steel Structure Co., Ltd.  2013.TW 52.8 TWD 1.71 USD
-0.38
10.56B TWD 341.21M USD 19.68K TWD 635.88 USD 52.6 TWD 1.7 USD 52.8 TWD 1.71 USD 10.56B TWD 341.21M USD 19.77 2.67 TWD 0.09 USD
Sheng Yu Steel Co., Ltd.  2029.TW 27.75 TWD 0.9 USD
-0.72
8.91B TWD 287.98M USD 475.12K TWD 15.35K USD 27.6 TWD 0.89 USD 27.95 TWD 0.9 USD 8.91B TWD 287.98M USD 17.34 1.6 TWD 0.05 USD
Mayer Steel Pipe Corporation  2020.TW 35.7 TWD 1.15 USD
-0.28
7.94B TWD 256.69M USD 847.83K TWD 27.39K USD 35.5 TWD 1.15 USD 35.9 TWD 1.16 USD 7.94B TWD 256.69M USD 11.15 3.2 TWD 0.1 USD